Jämför och hitta rätt fritidshusförsäkring

Om man har ett fritidshus som man vistas i delar av året så kan det vara bra att man har det försäkrat för skador eller förluster som kan uppkomma, både när man vistas i fritidshuset men även när det står tomt.

För fritidshus kan man teckna en speciell fritidshusförsäkring som betalar ut ersättning för skador som bland annat brand eller om vattnet fryser under vintern. Om man råkar ut för inbrott kan man även få ersättning för de skador som uppstår i samband med inbrottet och förlust av lösöre.

[wpsm_comparison_table id=”4″ class=””]

Det här täcker en fritidshusförsäkring

En fritidshusförsäkring ersätter även skador som uppstår på tomten eller på fast egendom som hör till tomten som exempelvis ett staket eller fasta förvaringsutrymmen. Man kan få ersättning för skador på träd eller växter, om flaggstången går av, någon kör in i bryggan, om någon backar in i staketet eller om det sker skadegörelse. Förutsättningen för att få ersättning för skadegörelse på egendom och tomten är att den person som utfört skadegörelsen inte hade rätt att vistas på tomten.

När det gäller en fritidshusförsäkrings omfattning kan de skilja stort mellan olika försäkringbolag. Man bör därför sätta sig ned och se över vilket försäkringsskydd man behöver för sitt fritidshus. Därefter bör man granska de olika fritidshusförsäkringarna som erbjuds och se att det innehåller det försäkringsskydd man är i behov av. Eftersom ett fritidshus är obebott stora delar av året så kan en fritidshusförsäkring omfattas av undantagsregler. Därför bör man även noga läsa vilka regler som gäller för de olika försäkringsbolagen har så man inte står utan ersättning den dagen olyckan är framme.

Försäkring för huvudbyggnad

En fritidshusförsäkring omfattar skador på huvudbyggnaden eller bostadshuset på tomten. Försäkringsbolaget ersätter för skador vid brand eller inbrott. Vissa försäkringar innehåller även försäkringsskydd mot vattenskador och frostskador som kan uppstå under vintern då huset står tomt. Ersättning utfår även för skador som uppstår i samband med inbrott och man får även ersättning för förlorat eller skadat lösöre i samband med inbrott eller vid en brand.

Tänk på att försäkringsbolaget kräver godkända lås även för fritidshuset för att full ersättning ska lämnas, annars kan ersättningen jämkas eller utebli helt.

Försäkringsskydd för skador på tomten och fast egendom på tomten

En fritidshusförsäkring ersätter för skador som kan uppstå på tomten eller den fasta egendomen på tomten. Skyddet omfattar både skador som uppstår på växter, träd, flaggstång eller andra fasta föremål men även skadegörelser. Förutsättning för att få ut ersättning är att man själv inte är vållande till skadorna.

Skydd mot skadedjur

Vissa fritidshusförsäkringar innehåller försäkringsskydd som ersätter skador som uppstår på grund av skadedjur. Det kan handla om insekter, fåglar eller råttor som skadat hus eller el-ledningar. Det är inte heller ovanligt att huset besöks av skadedjur under den period då man inte vistas i huset och kan ställa till med mycket elände som kan leda till vattenskador eller bränder. Vilda djur kan även ställa till med skador på tomt och växter, därför bör man se att detta även täcks in av fritidshusförsäkringen eller kan tecknas som en tilläggsförsäkring.

När det gäller skadedjur så omfattas det av ett flertal undantag. Det krävs att man själv har vidtagit de åtgärder som normal behöver göras för att minimera risken att drabbas av skadedjur.

Ansvarsskydd

Om man i egenskap av fritidshusägare skulle bli skadeståndsskyldig för skador som man själv vållat eller om ett träd blåser över på grannens tomt och skadar till exempel dennes bil, kan man få hjälp med att förhandla om skadestånd men även ersättning från försäkringen som täcker upp skadeståndsbeloppet.

Rättskydd

I en fritidshusförsäkring ingår ofta även rättsskyddsförsäkring. Det innebär att om man i egenskap av fritidshusägare hamnar i en tvist så kan man få ut ersättning från försäkringen som täcker upp ens kostnader för ombud, sina egna rättegångskostnader och om man tilldöms att betala även motpartens rättegångskostnader så kan ersättning även utgå för dessa kostnader.

Utöka skyddet med tilläggsförsäkringar

Det finns i regel en uppsjö med tilläggsförsäkringar du kan teckna för att utöka försäkringsskyddet i din fritidshusförsäkring. Har du exempelvis en bil, båt något annat fordon som förvaras på eller i anslutning till fritidshuset kan det krävas att du tecknar en egen försäkring för dem eller en tilläggsförsäkring. Detta gäller också om du har flera byggande på fastigeten. Det viktigaste är att du kollar vad som gäller för just din försäkring.

Exempel på tillägg du kan göra är;

  • Skog
  • Småbåt
  • Uthyrning
  • Drulleförsäkring

Ersätter inte hemförsäkringen

Även om vissa delar i fritidshusförsäkringen är gemensamma med hemförsäkringen är den ingen ersättning. Du måste ha en hemförsäkring kopplad till den adress där du bor och är folkbokförd. Tex. rättskydd och ansvarsskydd är delar som finns i både fritidshusförsäkringen och hemförsäkingen men de omfattar inte samma saker.

Ansvarskyddet i fritidshusförsäkringen täcker som vi nämnt ovan bara skador du kan bli ansvarig för i egegskap av fastighetsägare för fritidshuset. Samma sak gäller rättskyddet.